โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2567
อา พฤ
25 26 27 28 29 12
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 มีนาคม 2567
การบริหารงานและงบประมาณ
การปฏิบัติงาน/E-Servic
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
รวมลิงค์ต่างๆ
Memek


  หน้าแรก     สภาพทางสังคม 

สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม  

สภาพทางสังคม

          1. การศึกษา

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                องค์การบริหารสวนตำบลทุ่งจังหันได้มีการบริหารจัดการด้านการศึกษา โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหันจัดตั้งขึ้นเอง จำนวน 1 แห่งและตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมการศาสนา จำนวน 3 แห่ง 

          1.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่บ้านนำเจริญ                      

               2.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดซับสมบูรณ์                             
          3.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างโพธิ์ทองวราราม     

          4.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจังหัน                   

 

          โรงเรียนระดับประถมศึกษา
               
มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายวีระ อ่อนน้ำคำ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

          โรงเรียนมัธยมศึกษา
               
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหันมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 แห่งคือ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม

          2. สาธารณสุข

          - มีศูนย์สุขภาพชุมชน มีจำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลทุ่งจังหัน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ มีนางจารุวรรณ พลแสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสาธารณสุขชุมชนตำบล มีบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 9 คน เป็นชาย – คน หญิง 9 คน
          - มีสถานพยาบาลเอกชน (คลินิก) มีจำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4,13 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเปิดบริการรักษาโรคทั่วไป
          - มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) มีจำนวน 154 คน

          3. อาชญกรรม

          มวลชนจัดตั้ง

  •  ลูกเสือชาวบ้าน                                          จำนวน  111  คน
  •  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                    จำนวน  113  คน

          4. ยาเสพติด

                    -

          5. การสังคมสงเคราะห์

อบต.ทุ่งจังหัน ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 

2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ

4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง            

5.  ตั้งโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านคนจน     

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 44.220.62.183
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,308,093

แบบสอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน
100 หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0 4466 6161
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.