ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
งานนโยบายและแผน
การให้บริการ/E-Servic
รวมลิงค์ต่างๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส


  หน้าแรก     พันธกิจการพัฒนา 

พันธกิจการพัฒนา
พันธกิจการพัฒนา  

ยุทธศาสตร์

              1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตและภูมิปัญญา

                    3.  การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

                    4.  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

                    5.  การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                    6.  การบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี

          เป้าประสงค์

                    ตำบลทุ่งจังหันมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  จึงได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการดำเนินกิจกรรมต่างๆ บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด  ดังนี้

  • ระบบคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ  ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
  •  เสริมสร้างทักษะคนภายในชุมชนทั้งด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านสวัสดิการและ

สังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้

  • ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  • ความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น มีความสามารถ

และทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  พัฒนาแหลางท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก

  • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
  • การบริหารงานของ อบต.มีประสิทธิภาพส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือในทุก

ภาคส่วนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.118.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 917,391

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.